Stichting Wandele naor Schandele

 

Telefoonnummers:

John Peeters 06-51271981

Hélène Coumans 06-36015816

Henk Aerdts 06-36437646

Helga Thissen 06-12553627

Huub Vosbeek 06-11192575

 

E-mail: wnschandele@gmail.com

Correspondentieadres: Vorstweg 13, 5941 NT Velden

KvK-nummer: 71582657

RSIN 858771779

 

Doel

Wandele naor Schandele wil bijdragen aan de strijd tegen kanker. Niet lijdzaam toezien maar door het organiseren van de wandeltocht mensen letterlijk in beweging krijgen om iets te doen aan de bestrijding van deze ziekte. Bij het deelnemen aan de wandeltocht staat het plezier en genieten van de mooie natuur voorop. Wij noemen Wandele naor Schandele niet voor niets de leukste loop voor het goede doel.

Het doel van Wandele naor Schandele is geld inzamelen voor goede doelen zoals KWF en een of meerdere regionale goede doelen. De stichting wil dit bereiken door het jaarlijks organiseren van de wandeltocht "Wandele naor Schandele" in Velden.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

1. de heer HENRICUS GERTRUDIS MATHEUS AERDTS, wonende te 5941 _ NT Velden, gemeente Venlo, Vorstweg 13,

2. de heer JOHANNES HENDRINUS MATHEAS PEETERS, wonende te 5941 JK Velden, gemeente Venlo, Plevierstraat 27,

3. mevrouw WILHELMINA MECHELINA MARIA THISSEN, wonende te 5914 SH Venlo, Craneveldstraat 151,

4. mevrouw HENRICA PETRUS ELISABETH COLLIN, wonende te 5941 NC Velden, gemeente Venlo, Kraneveld 20

5. de heer HUBERTUS JOHANNES MARTINUS VOSBEEK, wonende te 5941 HB Velden, gemeente Venlo, Oude Venloseweg 47

 

Conform artikel 3 lid 5 van de statuten kunnen de bestuurders een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.

De stichting voert haar activiteiten uit met enkel de inzet van vrijwilligers. Ook de vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Werving van gelden

De werving van gelden gebeurt tweeledig.

1.De stichting schrijft jaarlijks potentiele sponsoren aan die financieel kunnen bijdragen aan het wandelevenement.

2.Deelnemers aan het wandelevenement betalen een inschrijfbedrag variërend van € 2,50 voor kinderen tot € 7,50 voor volwassenen.

 

Goede doelen

Tenminste 50% van de ontvangen gelden worden ingezameld ten behoeve van KWF Kankerbestrijding. Deze gelden worden door KWF Kankerbestrijding enkel aangewend voor de financiering van onderzoeksprojecten.

Daarnaast ondersteunt de stichting lokale en/of regionale goede doelen die zich inzetten voor mensen met kanker of een algemeen nut beogen. Deze goede doelen kunnen zelf een donatieverzoek indienen, maar de stichting kan zelf ook doelen benaderen welke in haar ogen voldoen aan de voorwaarden vermeld in de statutaire doelstelling van de stichting. Daarnaast dient sprake te zijn van een financieringsbehoefte.

 

 

Beheer van vermogen

De gelden welke de stichting ontvangt uit hoofde van sponsorgeld en/of deelnamegelden worden opgenomen op bankrekening van de Stichting, Rabobank NL72RABO0315977132.

De stichting zal deze gelden niet benutten voor de aan- en verkoop van risicodragende (bank)producten alsmede in (on)roerende zaken ter belegging.

Uitbetaling van de goede doelen geschiedt op basis van hetgeen beschreven onder de paragraaf goede doelen.

Inkopen worden gedaan door of namens de verantwoordelijk bestuursleden na afstemming met bestuur en/of penningmeester. Uitbetaling van gemaakte kosten geschiedt door de penningmeester na accordering van de factuur door het verantwoordelijk bestuurslid (niet penningmeester).

De penningmeester stelt jaarlijks in samenspraak met betrokkenen een begroting op. Op basis van deze begroting worden de inschrijfgelden en pakketprijzen bepaald. Het bestuur stelt de begroting vast. Daarnaast stelt de penningmeester jaarlijks een jaarrekening op, bevattend in elk geval een

balans en exploitatierekening. De jaarrekening alsmede de administratie wordt beoordeeld door een afzonderlijke kascommissie.

 

 

Financieel overzicht 2018

 

Overzicht opbrengsten afgelopen jaren.